Glossary


Slovenian MUST-KNOWsurprise us with your Slovenian words…it can be helpful 🙂

Slovene (pronunciation) English
Dobro jutro! do-bro joo-tro Good morning!
Dober dan! do-ber dan Hello!Good day!
Dober večer! do-ber ve-cher Good Evening!
Lahko noč! lahko noch Good night!
Zdravo! zdra-vo Hello! (informal)
Na svidenje! na-sveedenje Good-bye!
Ja Ja Yes
Ne Ne No
Oprostite o-pro-stee-te Excuse me
Dober tek! Do-ber tek Bon apetit
Na zdravje! Na zdravje Cheers!
Prosim proseem Please/your welcome
Hvala vam hva-la vam Thank you.
Gospa gos-pa Mrs.
Gospod gos-pod Mr.
Kako se imenujete? kako se imenoojete What’s your name?
Moje ime je….. moje eeme je… My name is..
Jaz iščem… jaz ish-ch-em I am looking for…
Kje je… kje je Where is..?
Jaz razumem jaz razoomem I understand.
Jaz ne razumem… jaz ne razoomem I don’t understand
Govorite angleško? govoreete angleshko Do you speak English?
Koliko stane? koleeko stane How much does it cost?
Jaz ne govorim slovensko. jaz ne govoreem slovensko I don’t speak Slovenian.
Lepo vas je bilo spoznati. le-po vas je beelo spoznatee it was Nice to meet you.
Trgovina trgoveena Store
Lekarna lekarna Pharmacy
Bolnišnica bol-neesh-nee-ca Hospital
Rešilec re-shee-lec Ambulance
Pošta poshta Post office
Policija po-lee-cee-ja Police
Menjalnica men-jal-nee-ca Exchange Office
Banka ban-ka Bank
Zajtrk zaj-trk Breakfast
Kosilo koseelo Lunch
Večerja vecherja Dinner
Sladica sladeeca Dessert
Pivo pee-vo Beer
Vino vee-no Vine

 .